Chủ nhật, Ngày 11 Tháng 06 Năm 2023
  • Học tập sáng tạo - Rèn luyện chăm ngoan - Vui chơi lành mạnh.
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
 
TÀI NGUYÊN Đề cương ôn tập GDCD
Một số câu hỏi ôn tập kiểm tra một tiết học kỳ II - Tin học 12

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MS Access

 «n tËp kiÓm tra 1 tiÕt häc kú ii

C©u 1: Theo em, khi xÐt mét m« h×nh d÷ liÖu ta cÇn quan t©m ®Õn nh÷ng yÕu tè nµo?

C©u 2: H·y nªu c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n mµ em biÕt vÒ hÖ CSDL quan hÖ.

C©u 3: Nh÷ng tiªu chÝ nµo gióp ta chän kho¸ chÝnh cho b¶ng? H·y cho vÝ dô vµ gi¶i thÝch.

C©u 4: Trong m« h×nh d÷ liÖu quan hÖ, ®èi víi ng­êi dïng d÷ liÖu thÓ hiÖn víi d¹ng g×?­

C©u 5: Trong m« h×nh d÷ liÖu quan hÖ cét, hµng, kho¸ chÝnh ®ãng vai trß g×?

C©u 6: HiÖn nay c¸c øng dông CSDL phæ biÕn dïng m« h×nh nµo? H·y nªu c¸c ®Æc ®iÓm cña m« h×nh nµy.

C©u 7: H·y nªu mét c«ng viÖc (trong gia ®×nh hay x· héi) cã sö dông m¸y tÝnh ®Ó qu¶n lý.Với c«ng việc đã h·y trả lêi mét sè c©u hái sau:

  •  H·y cho biÕt ®èi t­ưîng vµ th«ng tin cÇn l­ưu tr÷?
  • Khi nµo th«ng tin trong CSDL nãi trªn cÇn ®­ưîc cËp nhËt vµ cÇn cËp nhËt nh÷ng g×?
  • Khi nµo cÇn kÕt xuÊt th«ng tin tõ CSDL nãi trªn vµ nh÷ng th«ng tin nµo ®­ưîc kÕt xuÊt?
  • Nªu mét vµi c©u hái cña NSD trong qu¸ tr×nh sö dông CSDL nãi trªn.

C©u 8: M« h×nh d÷ liÖu lµ g×?

C©u 9: Kho¸ cña b¶ng cã nh÷ng tÝnh chÊt nµo?

C©u 10: ThiÕt kÕ CSDL theo m« h×nh d÷ liÖu quan hÖ cã nh÷ng ­ưu ®iÓm g×? 

Ngày 17/01/2014
Lê Thị Biên.  
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

  Đang truy cập: 12  
 
3 2 9 2 6 3 7
 
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI
Trưởng ban biên tập: Đào Ngọc Sỹ - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
Email: c3tranhungdao2@hanoiedu.vn